26
آگوست

تاثیر ریزش بازار بورس بر بازار مسکن

به گفته دبیر انجمن انبوه سازان قم ، ورود مسکن به بازار بورس ، تنها با عث افزایش قیمت مسکن می گردد . در صورتی که اگر مردم سرمایه خود را برای خرید و فروش مسکن ، در بازار اصلی مسکن به جریان بیاندازند ، نه تنها باعث رونق خرید و فروش در این بازار خواهند گردید بلکه باعث کاهش قیمت مسکن نیز خواهند شد .

با این وجود عده زیادی از بورس بازان ، به خرید و فروش بی هدف سهام در بازار بورس ادامه می دهند . غافل از اینکه خرید بی هدف چه تاثیری بر اقتصاد کشور ، به ویژه در بازار مسکن خواهد گذاشت  !!!